1. Představení projektu

Co Čech, to muzikant. Česká republika je jednou z mála zemí, která uchovává tradici líhně uměleckých talentů. Vzpomeňme Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka nebo Miloše Formana. Nebylo by jich, kdyby se jim nedostalo uměleckého vzdělání a nebyla jim poskytnuta živná půda pro rozvoj svého nadání. Mediální popularizace sportu zastiňuje, jak šikovné máme hudebníky, výtvarníky, tanečníky a herce světového formátu. Přitom i jim by měla být věnována pozornost a prostor k vyjádření. O vzdělání a výchovu talentovaných dětí se již více než sto let starají základní umělecké školy. Pečují o své žáky velkou část jejich života, od 5 až do 18 let. Žádné jiné školy nezajišťují tak dlouhou výuku. Dokonce mnohé vychovávají žáky už tříleté, odborně formují  jejich estetické cítění a rozvíjí inteligenci malých dětí. Základní umělecké školy oficiálně neposkytují stupeň vzdělání, ačkoli připravují žáky na studium na středních a vysokých školách uměleckého zaměření. Neodmyslitelně patří do vzdělávacího procesu profesionálních umělců a budoucích pedagogů. Právem si zaslouží podporu nejen finanční, ale také v oblasti propagace jejich činnosti a zkvalitnění pracovních podmínek. Projekt na podporu základních uměleckých škol proZUŠ přináší pomoc ve všech těchto ohledech. Stojí za ním ředitelé a učitelé škol, kteří vytvářejí odborný rámec celé infrastruktury.

2. Cíle projektu

Jelikož jsou školy od sebe geograficky vzdálené (bývá jen jedna škola ve městě) a chybí jednotný komunikační kanál, pracují samostatně a nekoordinovaně. Cílem projektu je zjištění a vyzvednutí silných stránek škol, navázání spolupráce mezi školami, sdílení výukových materiálů a metodických postupů, budování společného know-how. Náplní bude vznik nových seminářů, školení a kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vedených samotnými pedagogy, nejlepšími odborníky ve svém oboru. Výsledkem bude zkvalitnění vzdělávacího procesu na základních uměleckých školách, získání finančních prostředků na vybavení školících center vzniklých přímo ve školách s využitím jak pro učitele, tak i pro žáky. Jedním z cílů je rovněž osvěta v rámci ochrany životního prostředí – projekt  “Stromy před školy”.

3. Průběh projektu

Projekt začal svou činnost v září 2014 vznikem zdarma vydávaného časopisu proZUŠ, který uvedl do praxe myšlenku spolupráce, vzájemné informovanosti a předávání si zkušeností mezi školami. Do časopisu, který je koncipován jako měsíčník, zdarma přispívají ředitelé, učitelé a lektoři vzdělávacích center. Byly již publikovány články za všech čtyř oborů umělecké činnosti určené pro učitele, ale i pro rodiče a žáky. Dalším stupněm je vytvoření webu proZUŠ – internetového portálu pro všechny, kteří mají co do činění se základními uměleckými školami. Uveďme základní  funkce portálu:

 • propagace akcí škol a pro školy – koncerty, výstavy, soutěže
 • kompletní nabídka seminářů, školení a kurzů v rámci i mimo rámec dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • výukové materiály – výměna, nabídka, poptávka, prezentace nových notovin a metodických příruček
 • prezentace škol – články o školách a úspěších žáků
 • prezentace projektů – možnosti zapojení se a financování
 • rozhovory s řediteli a významnými osobnostmi 
 • rady a řešení konkrétních problémů s provozem školy
 • souhrn veškeré školní legislativy
 • celorepubliková nabídka volných pracovních míst
 • kontakty na všechny základní umělecké školy, střední a vysoké umělecké školy, úřady a instituce na jednom místě
 • informace pro rodiče – průvodce výběrem vhodného studijního zaměření pro děti
 • organizace hromadných nákupů pro školy se slevovými programy
 • online diskuze s odborníky v umělecké oblasti
 • přihlášky do soutěží

Následným stupněm je provoz školících center proZUŠ, která budou sloužit ke zvyšování kvalifikace řídících a pedagogických pracovníků škol. Budou využívat stávajících sálů a učeben přímo na školách, lektory budou vybraní učitelé – odborníci ve svém oboru. Konat se budou i semináře určené pro širokou veřejnost zajímající se o umění.